Page 28 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 28

בחורף 1928 הוכרזה תחרות לתכנון בית המוסדות הלאומיים בירושלים, שעוררה עניין ערב בקרב קהילת האדריכלים הלא גדולה של הימים ההם. עשרות אדריכלים הגישו הצעות, לעיתים אף יותר מהצעה אחת,
והפרספקטיבות שלהן מובאות בעמודים הבאים.
החומרים הארכיוניים על התחרות אינם מספקים תמונה מלאה של המשתתפים. ברשימה המצויה בארכיון הציוני המרכזי מופיעים 28 שמות וכמה מהם הגישו יותר מהצעה אחת. כמה מהשמות נותרו עלומים. בוודאות זוהו 24. כן היו מקרים ששני אדריכלים הגישו הצעה במשותף. לא זוהו: י' שמיביץ', י' ברות או בורות, ס' סוד מוריה ובוריס צ'צ'קס. השמות הובאו בסדר א"ב.
26
26
התחרות האדריכלית להקמת בית המוסדות הלאומיים

   26   27   28   29   30