Page 4 - mezudat koack3_Neat
P. 4
Mezudat Ko'ah
Comradeship Under Fire
by Yehuda Dekel
רואנ יכדרמ ר"ד :תישילשה הרודהמה ךרוע
.2006-ו 2003 םינשב תורודהמ יתשב רוא הארש רפסל ,תנכדועמ תישילש הרודהמ וניה הז רפס
:םיקרפה ופסוה ףאו ולבקתנש תושדח תויודע תובקעב ,םיבר םינוכדיע וסנכוה
.“תונותיעה יארב עשוי-יבנ תוברק“ו “תואמצעה תמחלמב הנפד תרשכה”
.זט-א תויתואב םירפסוממה םישדח םידומע 16 ובלוש תישילשה הרודהמב


תאצוהב וספדוה תונושארה תורודהמה יתשימע-ןב יחצ :תיפארג הכירע
ץ“כ לאומש :הפיטע רויצ


לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומה ,לקד הדוהי תיירפס :ל"ומ
רימע בינ ,םוחנ לגור :סופדל הנכהו הקפה ,הכירעב עויס
ץיבוריכזי הנרוא ,ןהכ האל - קמ ידייל וידוטס :יפרג בוציע
מ"עב יריאמ תיכירכ :סופד

2014 לארשיב ספדנ


לקד הדוהי תיירפסל תורומש תויוכזה לכ ©
איהש הרטמ לכלו יעצמא וא הרוצ םושב הז רפסמ עטק םוש םגרתל וא קיתעהל ןיא
.תויוכזה ילעבמ בתכב תשרופמ תושר ילב

58910 לארשי הווקמ :לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומה - לקד הדוהי תיירפס
www.shimur.org www.idekel.co.il 03-5059197 .לט
   1   2   3   4   5   6   7   8   9