Page 11 - The Third Battalion in
P. 11
הדות ימלש.םריקוהלו םריכהל יתדמלש ,ישילשה דודגה יקיתוומ האב רפסה תביתכל המזויה

הביתכה תמלשה םע .ךרדה לכ ךרואל ועייס יוגיהה תדעו ירבחו רפסה יכרוע
.הכאלמב קלח וחקלש םירחאלו לועב ואשנש םיברל תודוהל ינוצרב

,רפסה ירוחאמ היחה חורה ויהש ,רפוע יניפלו דלפ דעלאל הנושארו שארב
.םינייאורמה לכלו יוגיהה תדעו ירבח לכל ,שקבתנ רשא לכב עייסש ,ןולטמ השמל

:ומוחתב דחא לכ ,ונידיב ועייסש הלאל הדות
יתזע ינור ר"ד ,ח"מלפה תיב ןויכראמ בוריו הנדריו יבורח דדלא ר"ד םשארב

,ןהכ האל - קמ ידייל וידוטס ,אטוז המר תינושלה תכרועה ,ןיקנבט די ןויכראמ ןור לבויו
.יתדבע םהב תוירפסבו םינויכראב םירוסמה םידבועה לכו 'ץיבוריכזי הנרוא

עצבמה ןומימל עייסש ,חתפי תביטח שיא רמייהטרו ףטסל תדחוימ הדות
םש לע ,"לקד הדוהי תיירפס" תרגסמב רפסה תא רואל איצוה רשא ,לקד זעובלו

.ח"מלפב ישילשה דודגה םחול ,ל"ז לקד הדוהי ,ויבא
,הרישו העונ ייתונבו תנסוא יתייער םשארבו ,יתחפשמ ינב םיביבח םינורחאו

.ילמעב םיכורכה םיישקב חור ךרואב ואשנש

9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16