Page 125 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 125

צילום משותף של חלק מהמנהיגים לאחר שחרורם עם גולדה מאירסון בחזית בית המוסדות. משמאל לימין: משה שרתוק, דוד הכהן, גולדה מאירסון, דמות לא מזוהה, יצחק גרינבוים, דב יוסף
מר איתן ציין כי רק בתקופה האחרונה פנו השלטונות אל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית וביקשו מידע על הנעשה בארצות המזרח התיכון. הוא הדגיש: "החומר שהגיע אל הנהלת הסוכנות היהודית משירות הידיעות מעולם לא שימש לרעתה של ממשלת המנדט". הוא סיים את דבריו בכתבו: "אין אפוא כל הצדקה לפרסומים, כאילו נתגלה
עכשיו כי לסוכנות היהודית שירות ריגול אשר קיומו לא היה ידוע לממשלה".
123   123   124   125   126   127