Page 304 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 304

תם ולא נשלם
סיפורו של בית המוסדות הלאומיים בירושלים החל בשלהי שנות העשרים של המאה הקודמת, והוא נמשך מאז ועד היום. ימי הזוהר של הבית היו בעשרים שנותיו הראשונות, מאז נחנך אגפו הראשון ב-1930 ועד לאחר התכנסותה הראשונה של הכנסת, בחירת נשיא המדינה ודיוני הכנסת שהתקיימו בו בשנים 1949–1950. אולם גם בשנים שלאחר מכן, עד ימינו אלה, הבית הוא מוקד לדיונים ולהחלטות הנוגעים למדינה – בעיקר לקשריה
עם יהדות התפוצות.
302
302
סיכום - עם הפנים לעתיד

   302   303   304   305   306