Page 308 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 308

החומרים הארכיוניים על התחרות להקמת בית המוסדות הלאומיים בירושלים ב-1928 אינם מספקים תמונה מלאה של המשתתפים. ברשימה המצויה בארכיון הציוני המרכזי מופיעים 28 שמות וכמה מהם הגישו יותר מהצעה אחת (ראו טבלה בסוף פרק זה). כמה מהשמות נותרו עלומים. בוודאות זוהו 24. כן היו מקרים ששני אדריכלים הגישו הצעה במשותף. לא זוהו:, י' ברות או בורות, ס'
סוד מוריה, בוריס צ'צ'קס וי' שמיביץ. השמות הובאו בסדר א"ב.
306
306
משתתפי התחרות להקמת הבית (פרטים ביוגרפיים)


   306   307   308   309   310