Page 316 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 316

יצחק רייך, יליד סטניסלב, רוסיה. למד אדריכלות בבית הספר הטכני הגבוה בווינה ועלה ארצה בשנת 1926. עבד במשרדו של האדריכל ריכרד קאופמן בירושלים. בתחילת שנות השלושים עבד במנהל ההנדסה של עיריית תל-
אביב ושימש כאדריכל העיר עד צאתו לגמלאות במחצית שנות החמישים.
יהושע שטיינבוק-שני, יליד פולין, אז בתחומי רוסיה הצארית. למד אדריכלות בדנציג ועלה לארץ ב-1925. תחילה עבד כפועל בניין ולאחר מכן התקבל לעבודה במשרד האדריכלים של בנימין חייקין בירושלים (1927–1932). הרבה לתכנן בתי מגורים בתל-אביב והישגו הגדול ביותר היה זכייתו בפרס הראשון בתחרות לתכנון בית בנק אנגלו-פלשתינה (כיום בנק לאומי) ברחוב הרצל בתל- אביב ב-1931. העיתון "דבר" ציין כי "הפרס הראשון נפל בחלקו של אדריכל צעירבלתימפורסם"והוסיף,לאבליגאווה:"ש.שטיינבוקעלהארצהכפועל". בהמשך תכנן שטיינבוק מבנים נוספים של סניפי בנק אנגלו-פלשתינה. כן עסק בכתיבה על אדריכלות וערך בשנות השלושים את כתב העת
לאדריכלות "הבניין במזרח הקרוב".
יצחק רייך (1891–1970)
314
יהושע שטיינבוק-שני (1901–1956)
314   314   315   316   317   318