Page 7 - עין לעציון
P. 7
‫תוכן‬

‫דבר מנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישרא ל ‪8‬‬
‫ברכת ראש המועצה האזורית גוש עציו ן ‪9‬‬
‫המקורות הרוחניים והתנועתיים של מתיישבי כפר עציון ‪ -‬יוחנן בן י עקב ‪11‬‬
‫המחלקה הדתית בפלמ"ח וזיקתה לגוש עציון ‪ -‬נחום ברוכ י ‪28‬‬
‫גוש עציון ‪ -‬תאריכ ון ‪36‬‬

‫קרבות תש"ח ‬
‫מוש זילברשמידט ‪ -‬דרכו ומורשתו ‪ -‬יוסי שפניי ר ‪50‬‬
‫הגשר האווירי לגוש עציון ‪ -‬אורי דרומ י ‪61‬‬
‫זרובבל הורביץ גיבור ישראל ‪ -‬ניר מן ‪77‬‬
‫מן התופת הנאצית לכפר עציון בתש"ח ‪ -‬סבינה שביד ‪91‬‬
‫שנים עשר מי יודע? (על קרב כ"ה בניסן) ‪ -‬אריה רוטנברג ‪96‬‬
‫הקרב האחרון בגוש עציון ‪ -‬מרדכי נאו ר ‪106‬‬

‫‪6‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12