Page 3 - The Third Battalion in
P. 3
יאדר רמתיא
ישילשה דודגה

'לילגה דודג' לש ורופיס
חתפי ח“מלפה תביטחב

תואמצעה תמחלמב


לקד הדוהי תיירפס :רואל האצוה

www.idekel.co.il 2014-ד“עשת ,לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומ
1
   1   2   3   4   5   6   7   8