Page 4 - The Third Battalion in
P. 4
ITAMAR RADAI

The Third Battalion
The 'Galilee Battalion' of the

Yiftach Palmach Brigade in the

Israeli War of Independenceלש הירוטסיה דמלמ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב וידומיל תא םייס יאדר רמתיא ר"ד :רבחמה
.ביבא לת תטיסרבינואבו הפיח תטיסרבינואב יברע-ילארשיה ךוסכסהו ןוכיתה חרזמה ,לארשי ץרא

רפוע סחנפ ר"ד ,דלפ דעלא ).לימ ףולא( ר"ד :וכרע
,רפוע סחנפ ר"ד ,ןולטמ השמ ,ןגוכ הנד ,ןהכ לאירבג 'פורפ ,םיובנירג ארזע ,תליא ןועדג :יוגיה תדעו
ןמלק הנר ,דלפ דעלא ).לימ ףולא( ר"ד
לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומה - לקד הדוהי תיירפס :ל”ומ
רימע בינ ,םוחנ לגור :סופדל הנכהו הקפה ,הכירעב עויס
'ץיבוריכזי הנרוא ,ןהכ האל - קמ ידייל וידוטס :יפרג בוציע
אטוז המר :ןושל תכירע
מ”עב יריאמ תייכירכ :סופד

2014 לארשיב ספדנ

.לקד הדוהי תיירפסלו רבחמל תורומש תויוכזה לכ ©
תושר ילב איהש הרטמ לכלו יעצמא וא הרוצ םושב הז רפסמ עטק םוש םגרתל וא קיתעהל ןיא
.תויוכזה ילעבמ בתכב תשרופמ
5891000 דוקימ לארשי הווקמ :לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומה - לקד הדוהי תיירפס
www.idekel.co.il 03-5086602 .לט

ישילשה דודגה 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9