Page 102 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 102

בית המוסדות הלאומיים בירושלים אירח במהלך שנותיו הארוכות כינוסים, ועידות, אירועים חגיגיים ומשלחות מן הארץ ומכל קצווי תבל. אבל סיפור שביתת הרעב שנערכה במקום כשנתיים לפני קום המדינה הייתה אירוע חד-פעמי ויוצא דופן מכל בחינה אפשרית. העובדה שהצום הממושך בן יותר ממאה השעות "נפל" גם על ליל הסדר הוסיפה נופך נוסף להתרחשות
המיוחדת הזו.
ראשיתה של הפרשה – באיטליה. באותם ימים התנהל מאבק מדיני וצבאי בין היישוב היהודי בארץ ישראל לבין ממשלת המנדט הבריטית. שלושת ארגוני המחתרת היהודיים – ה"הגנה", אצ"ל ולח"י – שילבו ידיים והקימו את תנועת המרי העברי. בד בבד חתרו לחופי הארץ אוניות מעפילים שהצטופפו בהן
מאות ואלפי שרידי שואה, "בלתי לגאליים" בעיני הבריטים.
בימים הראשונים של אפריל 1946 התארגנה באיטליה שיירת עולים של יותר מאלף שורדי שואה ועשתה דרכה במשאיות של הבריגדה היהודית לנמל לה- ספציה, בצפון-מערבו של המגף האיטלקי. שם המתינה אונייה ישנה וחלודה בשם"ֶפֶדה",שאותהרכשוהכשירלהפלגה"המוסדלעלייהב'"שלה"הגנה"
בעזרתם של בחורי הפלי"ם – הזרוע הימית של הפלמ"ח.
100
100
צום בליל הסדר


   100   101   102   103   104