Page 103 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 103

הכול היה מוכן להפלגה, אלא שסמוך ללה-ספציה אירעה תקלה גדולה. קצין משטרה איטלקי חשד שבשיירת המשאיות נמצאים כמה מאות פשיסטים, אוהדי משטרו של מוסוליני שהובס במלחמה, המנסים להימלט מאיטליה. הוא עצר אותה ודיווח על כך גם למשטרה הצבאית הבריטית, שכן בעת ההיא הייתה איטליה נתונה תחת כיבוש אנגלו-אמריקני. הבריטים הבינו מייד שמדובר ב"מהגרים בלתי חוקיים" ועצרום. הם ניאותו להעלותם על סיפון "פדה" (שמאוחר יותר קיבלה את השם "דב הוז"), אשר עגנה ברציף מרוחק בנמל לה-ספציה, וחסמו את דרכה כדי
שלא תימלט.
אל העולים הצטרף יהודה ארזי, מפקד עלייה ב' באיטליה, מאנשי הסוד והתחבולה של "המוסד לעלייה ב'" וה"הגנה". הוא נטל על עצמו את הפיקוד על המעפילים והכריז על שביתת רעב ללא הגבלת זמן, עד שיותר למעפילים לעלות לארץ ישראל. בפני האיטלקים והבריטים הציג עצמו כניצול שואה בשם ד"ר יוסף דה-פז, מהעיר דנציג.
שביתת הרעב סוקרה בהרחבה באמצעי התקשורת של הימים ההם (עיתונות ורדיו) וזכתה להתעניינות בין-לאומית עצומה. העובדה ששבתו גברים, נשים – לרבות נשים בהיריון – זקנים ואפילו ילדים משכה לנמל לה-ספציה עשרות אנשי תקשורת.
101
הצום בלה-ספציה שהוביל לצום בירושלים

   101   102   103   104   105