Page 114 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 114

יום שבת, 29 ביוני 1946, היה אחד הימים הקשים ביותר בקורות היישוב היהודי בארץ ישראל במהלך כל תקופת השלטון הבריטי. עוד לפני עלות השחר של אותו יום פשטו כ-20 אלף חיילים ושוטרים בריטים על עשרות מרכזים עירוניים ויישובים כפריים (בעיקר קיבוצים) היה זה מבצע מתוכנן היטב שנועד "לשבור את היישוב היהודי", שבאותה עת היה נתון במאבק קשה עם הבריטים.
אלה היו ימי "תנועת המרי", שיתוף פעולה של שלושת ארגוני המחתרת היהודיים, ה"הגנה", אצ"ל ולח"י, ופעולות מרי וחבלה של היהודים נגד הבריטים היו עניין יום-יומי כמעט. הבריטים החליטו להגיב, ותגובתם התבטאה במבצע רחב-היקף שקיבל את השם "ברודסייד". לא פחות מ-2,700 יהודים נעצרו באותו יום, ובראשם כמה ממנהיגי היישוב היהודי, חברי הנהלת הסוכנות היהודית והוועד הלאומי. היו אלה משה שרת (אז שרתוק), ראש המחלקה המדינית, דב יוסף, ממלא מקומו של שרתוק, חברי ההנהלה יצחק גרינבוים והרב יהודה לייב פישמן (לימים מיימון) ודוד רמז, יושב ראש הנהלת הוועד הלאומי. על המועמד הראשי למעצר – יו"ר הסוכנות היהודית דוד בן-גוריון – לא הצליחו הבריטים לשים יד. הוא ידע כנראה את הנולד, ובשבת 29 ביוני שהה בצרפת. חבר הנהלה אחר, ראש מחלקת הכספים אליעזר קפלן, שהה
112
112
בניין במעצר


   112   113   114   115   116