Page 141 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 141

זהירות – צלפים!" שלט אופייני לירושלים בקיץ 1948, אף בעת ההפוגה מהקרבות
המדינה הסתיים תפקידם. לא כך חשבו רוב הצירים, ואף חבריו להנהגה הישראלית. בסיכום הדיונים בירושלים, ולאחר מכן בתל-אביב, חולקו התפקידים והמשימות: העלייה, הקליטה וההתיישבות נשארו בידי המוסדות הציוניים, וכל השאר הועבר לטיפול המדינה.
עם סיומה של שנת תש"ח – השנה הגדולה של השגת העצמאות והמלחמה הקשה – ניתן היה לערוך סיכום ביניים. "הממשלה שבדרך של המדינה שבדרך", שפעלה שנים רבות בבית המוסדות הלאומיים בירושלים, סללה את הדרך למדינה ולממשלה של ממש.
לבית ברחביה וליושבים בו עדיין נותרו לא מעט משימות.
139


   139   140   141   142   143