Page 15 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 15

הסוכנות היהודית לארץ ישראל ההסתדרות הציונית העולמית
ארגון העובדים
דבר יו"ר ארגון עובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית חנן מור
״סור מרע ועשה טוב״ (תהילים, ל"ד, ט"ו)
ביום חג זה אנו מציינים 90 שנה לביתנו – בית המוסדות הלאומיים, בו אנו מוצאים את משכן כבודנו ההיסטורי והלאומי – משכן המוסדות הלאומיים.
הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית, היו ועודן הארגון הגדול בעולם שפועל להבטחת עתידו של העם היהודי. הן ערבות לגורלן של הקהילות היהודיות בתפוצות, אם במסגרת מפעל העלייה והקליטה, ואם במסגרת פרויקטים לחיזוק הזהות היהודית. המוסדות הלאומיים מבטיחים את עתידו של העם היהודי ובמרכזו –
מדינת ישראל.
ארגון העובדים משרת את עובדי וגמלאי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית ביעילות, מקצועיות ורגישות. המדיניות אותה מתווה הארגון מתמקדת בצרכי העובד ואיכות חייו ובד בבד בזהות ובגאוות היחידה לעסוק יום יום בעשייה ציונית, ערכית אמיתית.
הנכס החשוב ביותר שיש למוסדות הלאומיים בכלל ולסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית בפרט, הוא ההון האנושי המרכיב את עובדות ועובדי הארגון. העובדים המסורים שלנו הם חוד החנית של העולם היהודי כולו וראוי גם כי נזכור ונזכיר את אלפי העובדים והשליחים לדורותיהם, לאורך כל שנותיה של הסוכנות היהודית, שבעשייתם ובמסירותם פעלו וממשיכים גם היום לפעול בשליחות למען העלייה לישראל, בשותפויות מהארץ ומהתפוצות שמחזקות את מקומה של ישראל בלבה של יהדות העולם, לפעול להבטחת עתידו והמשכיותו של העם היהודי בתפוצות ולחיזוק
זיקתו ומחויבותו לישראל.
אני מאחל לכולנו להמשיך ולצעוד עוד שנים רבות בין כתליו וקירותיו של בנין היסטורי זה, לצעוד היישר בדרך הנכונה ליעדים הנכספים של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית למען העם היהודי בארץ ובתפוצות.
תבוא ברכה על מחבר הספר ד״ר מרדכי נאור ועל בועז דקל, המו״ל של ״ספריית יהודה דקל״, על הוצאת ספר זה. בברכה,
חנן מור
יו"ר ארגון העובדים וחטיבת הגימלאים
13
   13   14   15   16   17