Page 158 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 158

לא רק המדינה קרמה אור וגידים בבית המוסדות הלאומיים במהלך שנים ארוכות. גם הכנסת נולדה באותו מקום, תשעה חודשים לאחר קום המדינה, וליתר דיוק בט"ו בשבט תש"ט (14 בפברואר 1949).
קדמו לכך שני אירועים רבי חשיבות: ב-25 בינואר 1949 נערכו הבחירות הראשונות במדינת ישראל העצמאית. אזרחי ישראל בחרו במועד זה את האספה המכוננת, שנועדה להתכנס, לחוקק חוקה, להתפזר ואז ייערכו
בחירות כלליות חדשות לפי חוקה זו.
מעט יותר משבועיים לאחר הבחירות, ב-10 בפברואר, התכנסה בתל-אביב מועצת המדינה הזמנית, זו שהחלה לכהן ביום קום המדינה, לישיבתה האחרונה, ובה סוכמו הישגיה. יו"ר המועצה יוסף שפרינצק אמר: "נסתיימה עבודת מועצת המדינה הזמנית. זוהי פרשה ראשונה בתורת החיים וסידורי
החיים במדינת ישראל.[...] עשינו את ההתחלה וההמשך בוא יבוא".
156
156
גם הכנסת נולדה בבית המוסדות הלאומיים   156   157   158   159   160