Page 212 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 212

18 הקטעים המרכיבים פרק זה כוללים דברים שנשמעו ונכתבו בין קירות בית המוסדות הלאומיים לדורותיו, זה תשעים שנה, תוכניות שהועלו ומעשים שנעשו בארץ ומחוצה לה, הצלחות גדולות ומעשים של יום-יום.
210
210
החלטות גורליות, מעשים גדולים וקטנים   210   211   212   213   214