Page 240 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 240

שלושה קטעי הספרות המובאים בפרק זה נכתבו בתקופות שונות. מחבריהם הם שניים מבני הדור הקודם – יהודה האזרחי ויעקב צור,
ואחד בן דורנו, הסופר אלי עמיר.
238
238
בית המוסדות הלאומיים בראי הספרות


   238   239   240   241   242