Page 25 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 25

23
ממשלת ישראל על מדרגות האגף העורפי של בית המוסדות, שבו שכן משרד ראש הממשלה בשנות המדינה הראשונות. בתמונה נראים בין השאר ראש הממשלה דוד בן-גוריון והשרים שפירא, בורג, קפלן, דב יוסף, גולדה מאיר ובכור שטרית

   23   24   25   26   27