Page 257 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 257

ראש הממשלה דוד בן-גוריון קשוב לדברי יצחק נבון
במזנון שמע את נבון מספר כי בחוג לתנ"ך שאל בן-גוריון איך ייתכן שבני ישראל היו שש מאות אלף איש ביציאת מצרים. חישב חישובים וטען כי בני יעקב לא היו אלה אלא שמונים-מאה איש בבואם לארץ היאור, וכי אין זה סביר שפרצו ורבו לשישים ריבוא. במקום זה שיער שמדובר רק בשש מאות משפחות, וספק הטיל גם בארבעים השנה של שהות בני ישראל במדבר. אמר שביקר באום רשרש בימי המנדט, ושהאקלים שם מדברי וקשה מאוד, ואיך יעלה על הדעת שאבותינו הצליחו כל הזמן הזה לעמוד בסופות החול, ביקוד השמש ובמחסור במים. מפעם לפעם שוחח על ספר שקרא או על סוגיה פוליטית – סוציאליזם עברי, תחלואי גוף ונפש, גאולת האדם. לא קרא "פנטזיות", רומנים, החשיב מאוד את שירתו של נתן אלתרמן ואת "הטור השביעי" שפרסם ב"דבר". מנבון שמע כי הזקן סיכם עם עמוס בנו שיפסיקו שניהם לעשן, אך רק הזקן עמד בהתחייבות, ונורי עוד התקשה להעלות על דעתו כי נושאים רגילים שכל בני אדם מתלבטים בהם טורדים גם את מנוחתו של
האחד בדורו.
ספריית יהודה דקל מודה להוצאה לאור של משרד הביטחון, להוצאת כתר ולהוצאת עם עובד על הסכמתן לפרסום קטעי הספרים בפרק זה.
255


   255   256   257   258   259