Page 282 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 282

53 שנה היה הארכיון הציוני המרכזי חלק בלתי נפרד מבית המוסדות הלאומיים
יגאל סתרי*
ההיסטוריה של הארכיון הציוני המרכזי, מדיירי בית המוסדות הלאומיים בירושלים במשך יותר מחמישים שנה, מתחילה בשנת 1934, בעת שהבניין עדיין היה בשלבי הקמתו. אולם זו ההיסטוריה הארץ-ישראלית שלו. קדמו לה
14 שנים בגרמניה, שראשיתן ב-1919.
"העלו אותי לחדר צר ששימש לפנים כחדר אמבטיה. בחדר היו כמה עשרות תיקיםועֵרמהגדולהשלניירות,ואמרולי:הנהזההארכיון".כךכתבעליום עבודתו הראשון במוסד ד"ר גאורג הרליץ, מי שעמד עשרות שנים בראש הארכיון, בספרו "דרכי לירושלים". החדר הזה בברלין ומעט החומרים שבו היו לארכיון שאחרי מאה שנים נחשב לארכיון הגדול והחשוב לתולדות
המפעל הציוני ולאחד הארכיונים הציבוריים הגדולים בישראל.
* ד״ר יגאל סתרי הוא מנהל הארכיון הציוני המרכזי. סייעו לו באיתור החומרים עובדי הארכיון סוזן ברנס, גיא ג'מו, אילת הלל כהן-אורגד, גיורא כץ, סימון שליאכטר ועמיאל שפר
280
280
כל אוצרות הציונות במקום אחד

   280   281   282   283   284