Page 293 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 293

בשנת 2012 נכנס לתפקידו היו"ר הנוכחי צבי (קיטו) חסון. החל ממועד זה ואילך מתבצעת שורה של רפורמות שתכליתן לתמוך בתכליות הארכיון: הפעילות העיקרית מכוונת לחידוש התשתיות הפיזיות של הבניין, להקמת מעבדות השימור והסריקה ולביסוסן. בתחום כוח האדם בוצעו שינוים והתאמות במבנה הארגוני וכן היערכות לקליטה והכשרה של דור ההמשך של הארכיון. בשנים האחרונות בוצעו פרויקטים גדולים ברישום ובסריקת חומרים, במטרה להדביק את הפערים שנוצרו בין רכישת החומרים לרישומם. ברשימה זו ראוי לציין את רישום ארכיון האדריכל ריכרד קאופמן, רישום ארכיון אנדרה שוראקי, רישום מלא של ארכיון קרן היסוד, השלמות הרישום והדיגיטציה של חומרי
פיק"א, רישום וסריקת חומרי יק"א בישראל ועוד.
לפני שנים אחדות הוסיף הארכיון לחזונו את הרצון "להיות שותף פעיל בחיזוק הזיקה הציונית של בני העם והארץ". לצורך כך חודשה פעילותה של היחידה לחינוך והדרכה וזו החלה בשורה של פעילויות ליישום המגמה הזו: ביקורים בארכיון וחשיפת צפונותיו; סדרות של כנסים לציבור הרחב; תערוכות בחלל הארכיון ועידוד תערוכות מאוספי הארכיון במוזיאונים ברחבי הארץ והעולם; חידוש העלון "מעט לעת" בפורמט דיגיטלי; פרסומים באתר הארכיון ברשתות
חברתיות ועוד.
* **
מה שהחל בממדים צנועים בגרמניה ב-1919 התרחב עם השנים לארכיון גדול המתעד את תולדות התנועה הציונית על כל רכיביה, את היישוב היהודי בארץ ישראל בטרם מדינה ובמדינת ישראל מאז 1948. 14 שנים היה הארכיון בגרמניה, ומאז 1934 – בירושלים. תחילה – במשך 53 שנה בבית המוסדות הלאומיים, ומאז 1987 – בביתו רחב
הידיים סמוך לבנייני האומה, הנכלל במתחם שער העיר העתידי.
291   291   292   293   294   295