Page 320 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 320

המפקדה הארצית 66 69 113 117 118 ש"י 20 129 133 143 144 151 הדסה (בית חולים) 102 104 107 116 הוברמן, אדי 233 הודו 272 הורוביץ, דוד 120 129 הזז, חיים 225 החלטת החלוקה באו"ם (29 בנובמבר 1947)
12 21 54 91 130 142 152 157 160 166 174 177 186
היימן, מיכאל 287 289 290 הינדוס, ד"ר 281 הירדן (עיתון) 212 הירש, גרשון, ראו: אבנר, גרשון הכרזת המדינה 135 136 הכשרת היישוב (חברה) 18 47 72 הלל, שלמה 223 הלקין, שמעון 224 המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 316 המזרחי (תנועה) 219 220 המחנות העולים 272 המרכז לחקר המורשת הבנויה ע"ש אבי
ושרה ארונסון 316 המשקיף (עיתון) 216 217 265 266 ההנהלה הציונית 18 50 52 53 64 65 76-73
78 83 85 88 94 182 183 251 262 263 268 289 309
הנטקה, ארתור 50 74 92 281 הסתדרות העובדים הכללית 77 96 102 104
117 137 174 180 216 ההסתדרות הציונית העולמית 13 16 18 20
53 54 72 75 82 83 88-85 90 92 93 138 148 182 183 192-190 196 198 199 203 207 212 215 218 219 233 273 281 282
287 288 303 316 הסתדרות ציוני אמריקה 75 העולם (שבועון) 114 152 העפלה 19 96 109-100 130 183 213 218
265 הפועל (ארגון) 117 הפועל המזרחי 77 106 219 220 הצהרת בלפור 75 215 288 294 הצופה (עיתון) 138 267 274 הקר, וילהלם 18 52-50 65 211 259 309 310
312 הרכבי, י' 273 274 הרליץ, גאורג 22 274 284-280 287 הרמט, זולטן 50 52 309
גרנובסקי, ד"ר 51 גרני, הנרי 102 גרץ, פאול 281
ד
דאוד, אנטון 20 132 146-143 151 דב הוז (ספינה) 109-101 דבר (עיתון) 73 77 102 121 151 163 180
212 254 255 266-260 270 271 277-273 281 314
דגל ירושלים 184 186 246 דואר היום (עיתון) 73 76 259 260 דובדבני, אברהם (דובדב) 9 דובדבני, ברוך 8 9 דובדבני, משפחה 316 דובקין, אליהו 8 83 97 113 117 130
136-134 138 147 166 183 212 213 227 265
דובקין, דוד 147 דובקין, מלכה 212 דולצין, אריה 54 227 274 290 דורי (דוסטרובסקי), יעקב 66 67 182 די ולט (עיתון) 90 דיזנגוף, מאיר 94 דיילי טלגרף (עיתון) 159 דיילי מייל (עיתון) 118 דיין, משה 222 254 דיין, רות 222 דימשיץ, מארק 197 דינור, בן-ציון 224 דיקר, ישראל 50 52 308 דקל, יהודה 8 228 229 דקל (דובקין), נחמה 212 דרובלס, מתתיהו (מתי) 228 290 דרויאנוב, אלתר 283 דרום אפריקה 135 דרך בורמה 137 138
ה
האזרחי, יהודה 238 247-240 הארץ (עיתון) 67 73 106 116 121 130 146 152 158 180 184 212 259 261 265 268
269 308 הבוקר (עיתון) 105 116 177 212 216 266
267 ההגנה 10 19 22 69-64 84 92 96 100 101
112 113 117 118 120 126 127 129 130 132 133 135 136 143 144 151-149 266 284 303
שלטון המנדט הבריטי בא"י 20-18 22 46 47 1071029694929187835652 118-112 120 121 127 133-129 135 136
142 148 149 174 215 217 268 284
בריילובסקי, ויקטור 201 204 בריסל 199 בריתהמועצות9691876867562120 205-191 207 230 234 275 ברלין 22 280 281 ברלין, זאב 50 52 308 ברלין, יוסף 50 52 65 308 312 317 ברנדוט, פולקה 158 166 ברנשטיין, פרץ 83 104 ברקסון, ד"ר 211
ג
גדוד העבודה 76 הג'וינט (ארגון) 75 207 גולדברג, ארתור 199 גולדברג, לאה 225 גולדמן, נחום 192 269 273 גולדשטיין, ישראל 226 227 גולדשמידט, טרודה 308 גולומב, אליהו 66 גולני, מוטי 136 גור, ברוך 207 גור (גרזובסקי), שלמה 66 גור-אריה, חיים 143 144 146 גורבצ'וב, מיכאיל 204 207 ג'ורג'ורה, אמין 160 גורדון, אורי 205 229 גורדון, משה 224 גורי (גורפינקל), ישראל 106 108 גוש עציון 136 228 גיאורגיה (גרוזיה) 195 196 202 הגימנסיה העברית רחביה 18 50 73 246 247 גלובס (עיתון) 231 גלילי, ישראל 117 118 197 גמזו, חיים 152 ג'נר, ברנט 118 גרונדוורג, סאם 12 גרוסמן, מאיר 223 גרינבוים, יצחק 83 112 113 130 134 146
180 219 220 262 263 265 גרינברג, אורי צבי 167 גרמניה 47 56 66 78 89 174 182 183 202
214 248 272 282-280 291 298
318
318   318   319   320   321   322