Page 74 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 74

במהלך שנות העשרים ישבו מוסדות היישוב היהודי במשרדים שכורים ברחבי ירושלים ונפלה החלטה לכנסם בבניין אחד, ייצוגי, בסביבה יהודית מתפתחת. את הקרקע באזור שלימים ייקרא רחביה רכשה חברת "הכשרת היישוב" מייסודה של ההסתדרות הציונית העולמית מהכנסייה היוונית-אורתודוקסית. עד אז נקרא השטח "אדמות ג'נז'ריה", אזור מישורי ברובו, סלעי ושומם.
72
72
שלבי הקמת הבית   72   73   74   75   76