Page 10 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 10

תודה רבה לד"ר מרדכי נאור על כתיבת הספר המרתק אודות בניין המוסדות הלאומיים. תודה לכל מי שסייע בידו מן הארכיון הציוני ובראשם לד"ר יגאל סתרי מנהל הארכיון הציוני. תודה למר עמוס יובל איש הסוכנות היהודית, בור סוד שאינו מאבד טיפה. תודה מיוחדת לידידי בועז דקל ולאחותו נועה גפן, שמפעלם "ספריית יהודה דקל" על שם אביהם יהודה דקל ז"ל, שכיהן בעבר כמנכ"ל המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית, הוא מפעל מפואר. הם גםנכדיושלאליהודוּבקיןשהיהעשרותבשניםמבכיריהסוכנותהיהודיתואחדמחותמיהשלמגילתהעצמאות. תודה מיוחדת לידידי חנן מור יו"ר ארגון העובדים על מחויבותו לפרויקט וליו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית,
מר מייקל סיגל.
אציין בהוקרה מיוחדת את ידידי אברהם דובדבני, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, שממשיך במסורת אביו ברוך דובדבני ז"ל, המנכ"ל המיתולוגי של מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית ושותפנו במיזם מבורך זה. בזכותם מסופר סיפורו של הבניין שראה ועוד ימשיך לראות רגעים היסטוריים בחיי העם היהודי ומדינתנו ישראל.
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" (תהילים, קי"ח, כ"ד) ירושלים, פברואר 2020
בברכה,
יצחק הרצוג
יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל
8
8


   8   9   10   11   12