Page 11 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 11

דבר יו"ר הסתדרות הציונית העולמית אברהם דובדבני (דובדב)
בתים בירושלים מספרים סיפור. מספרים הם לנו סיפור של מולדת בת כשלושת אלפים שנה. מספרים הם את תולדותיה של ארץ ישראל וירושלים בירתה מאז דוד המלך ועד ימינו. מעיר דוד ועד לבניין המוסדות הלאומיים - בית בית וסיפורו.
רובם של הבתים סיפורם ממוקד בתולדותיה של ירושלים. מיוחד הוא בניין המוסדות הלאומיים המספר את סיפורה של הממלכה כולה בארץ ישראל והחיבור לעם ישראל.
מכאן חשיבותו של הספר שלפנינו הסוקר את תולדותיו של בניין זה שממוסדותיו יצאו המדיניות, המנהיגות וההשראה לכל פועלו של עם ישראל בארצו במאה השנים האחרונות. בבניין זה שכנו המוסדות שניהלו את היישוב היהודי בארץ ישראל בימי טרום מדינה ובשנותיה הראשונות לאחר תקומתה.
יעמדו על הברכה העורכים והמו"ל, ד״ר מרדכי נאור ובועז דקל, על יוזמתם הייחודית להעצמת תודעת פועלם של המוסדות הלאומיים, על תרומתם לאבטחת זיכרון תקופה נעלה זו בתולדות היישוב היהודי ותקומת המדינה ועל מפעלם החשוב בהעשרת ארון הספרים היהודי-הציוני.
בנימה אישית: זה 75 שנה שנציגי משפחתנו פועלים בבניין זה והוא להם בית שני. החל מאבינו ברוך דובדבני ז"ל ששירת את נושא העלייה יותר מעשרים שנה ועד לממשיכי דרכו במפעל הציוני היום הזה. על כך הוקרתנו וברכתנו המשפחתית.
יהי רצון שספר חשוב זה יממש את מטרותיו.
בברכה,
אברהם דובדבני (דובדב)
יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
9
   9   10   11   12   13