Page 161 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 161

יושב ראש הכנסת הראשונה – יוסף שפרינצק
סביב בניין המוסדות הלאומיים נאספו אלפים, ואולי אף רבבות. הם טיפסו על כל בניין גבוה או עץ, וכמובן מילאו את הרחובות, בניסיון לעקוב אחר הבאים, האח"מים של העת ההיא.
הדיווחים על פתיחת המוסד המחוקק העליון של מדינת ישראל הצעירה ועוד בירושלים, עוררו הדים בעיתונות העולם. "ניו יורק טיימס", עיתון לא אוהד במיוחד לישראל, היה הפעם אמפתי מן הרגיל. תחת הכותרת "אביב בארץ ישראל" בירך העיתון את ישראל שטרם מלאה לה שנה. הוא שיבח תחילה את מועד ההתכנסות, ט"ו בשבט, והגדיר אותו כ"אחד החגים הנעימים ביותר בלוח היהודי". העיתון ציין כי "החלום התגשם במהירות והפך למציאות. מדינת ישראל הצעירה קמה תוך חבלי לידה ועוד נכונו לה חבלי גידול וצמיחה". העיתון שלח מרחוק איחולי הצלחה למדינה הצעירה והביע תקווה ש"שלא תהא מפולגת עקב ניגודים מפלגתיים חריפים". הוא הזכיר את מתנגדי המדינה במדינות ערב, וייחל לכך שישראל תגיש להן יד, וכן תסייע לפליטים הערבים ו"אגב הפרחת אזורי השממה שלה
תביא ברכת שלום ורווחה למזרח התיכון כולו".
העיתון הלונדוני "דיילי טלגרף" היה פחות אוהד. גם הוא כתב על הניגודים המפלגתיים הפנימיים בישראל וציין כי מבחינת יחסי החוץ, בעיקר עם האו"ם, פתיחת הכנסת בירושלים במקום בתל-אביב היא צעד של התרסה. יש גם סימנים לטובה: תוצאות הבחירות העידו על מתינות פוליטית ויש לראות איזו ממשלה יקים בן-גוריון.
159

   159   160   161   162   163