Page 167 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 167

ִּכיַעלַאףַהָּׁשִניםְוַהֶּוֶתק ָּכך!לֹאַּפַעםָּתקּוִמיִלְמֶלאֶכתַהּדוֹר
ֲחשּׂו ַפת ַמ ְר ֵּפ ִקים ְּככוֹ ֶב ֶסת... ...ּוֵמֵאיֶזה ֶאְשָנבֶׁשִנְפַתח ֵאיזוְֹּדרוֹר ָאז ָּתבוֹא ֶאל ֵהיַכל ַהְּכֶנֶסת.
ַי ֲע ְמדּו ִּב ְפ ָת ַחִי ְך ְללֹא ֲח ֻל ָּדה ְּבַרק ַחְרָּבםֶׁשל ִמְׁשָּפטָוֶצֶדק.
ֶש ֵאי- ַּפ ַעם ָס ַער ֵמ ָע ֵלינּו. c כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו״ם
הסברים למילים ולמונחים שבשיר: דרור | דרור הבית – ציפור קטנה, אחת הנפוצות ביותר בישראל של הימים ההם (כיום – פחות). רוב נוצותיה חומות עם
פסים שחורים | קסת: מכל קטן מזכוכית המכיל דיו. בתקופה שבה נפתחה הכנסת הראשונה ונכתב השיר עדיין נהוג היה לכתוב ב ֵעטים פשוטים, שהיו מורכבים מידית עץ ומציפורן. הציפורן הייתה פיסת מתכת חדה שלאחר טבילתה בקסת הדיו, ניתן היה לכתוב באמצעותה כמה מילים, ושוב לטבול. קסתות דיו היו מוצבות על שולחנות הכתיבה | שנות אלפיים: מושג ספרותי-מליצי המתאר את תקופת הגלות של עם ישראל מארצו, לאחר חורבן בית שני. יש לראות את המספר כהכללה, ובפועל מדובר היה, עד לראשית ההתיישבות החדשה בארץ, ב-1,800 שנה. להשתרשות המושג תרמה בוודאי השורה בהמנון הלאומי: "התקווה (בת) שנות אלפיים" | "הכנסת", כנסת הגדולה: שמה של הכנסת נלקח משם המוסד היהודי העליון ביהודה בראשית ימי הבית השני, לאחר שיבת ציון. בגוף זה היו 71 וייתכן ש-120 חברים, מגדולי אנשי הדת והרוח של התקופה, שעסקו בעריכת כתבי הקודש ובהתקנת תקנות לחיי היום-יום | השם הלועז "אספה מכוננת": מקור השם במהפכה הצרפתית, עת נציגי העם הקימו "אספה לאומית מכוננת" לקידום מטרותיהם. המשורר כאילו מתנצל שמקור השם הוא בשפה זרה (לועז) | לכנסת-מקדם: המשורר מבקש להדגיש כי מקורותיה של הכנסת הישראלית אינם נעוצים רק ב"כנסת הגדולה" אלא גם בהתכנסויות ובסמלים לאומיים של עמים שונים – מאז ימי קדם ועד המהפכה הצרפתית | הקונוונט-בצרפת: מוסד מהפכני שביטל את המלוכה בצרפת (ספטמבר 1792) בסערת המהפכה הצרפתית | קרעי- ַמ ְר ֶס ְל ֶי ָזה: המרסליזה – המנון המהפכה הצרפתית. נכתב ב-1792 על-ידי רוז'ה דה-ליל, והובא לפריז על-ידי חיילים מהעיר מר ֵסיי. השיר נפתח במילים: "קדימה בני המולדת, יום התהילה הגיע!" | פורום רומנום: הכיכר המרכזית של רומא העתיקה שבה התנהלו חיי הציבור, פעלו בתי המשפט ונערכו אירועים מרכזיים של השלטון. בדורות הבאים אומץ המונח פורום לכל דיוןציבוריואחר| ַמגָנהכרטה:קיצורשלמגנהכרטהליברטאטום(בלטינית)–הצהרתהחירויותהגדולה.מדוברבכתב זכויות שהעניק המלך האנגלי ג'ון בשנת 1215 לאצילי ארצו שתבעו הקלות בשלטונו ומתן זכויות בתחומי הכלל והפרט. המגנה כרטה נחשבת לאמנה הבסיסית של הענקת זכויות לאזרחים, אף שבמקורה היא התייחסה למיעוט של אצילים | ימי החזיז: הכוונה היא לימי המלחמה הסוערים, עת הוקמה קודמתה של הכנסת – מועצת המדינה הזמנית. בה' באייר תש"ח (14.5.1948), בעיצומם של קרבות מלחמת העצמאות, החלו לפעול מוסדותיה העליונים של המדינה החדשה: מועצת המדינה הזמנית והממשלה הזמנית | ונעוריך יוכלו לנייריך: תקוותו של המשורר שהכנסת תשמור תמיד על נעוריה ולא תושפע לרעה מה"ניירת" – שם נרדף לביורוקרטיה | אותו ערב-שבט: התכנסותה הראשונה של האספה המכוננת הייתה
בט"ו בשבט תש"ט, והתאריך נחשב ליום הולדתה של הכנסת.
ּו ִבְי ֵמי ִנ ָּס י וֹן - ַי ֲע ִביר הּוא ָּבך ִזיק ְוִנַּצְבְת ֶאת ְּדָבֵרך ְלהוִֹדיַע ְוֵעיַנִיְךַלּיֶֹׁשרּוְלִדין-ַהַּצִּדיק, ְוַרִּביםלֹאֵיְדעּוִּכיֶאל-ֵהָּנה ֲאָבללֹאִלְתׁשּואוֹתַהָּיִציַע! ִהיאִהִּגיָעהָיָׁשרֵמאוֹתוֶֹעֶרב-ְׁשָבט
ּוְבעּוָפּהְיַלּוּוָה ִציִרים ְּבַמָּבט
165


   165   166   167   168   169