Page 170 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 170

מבית המוסדות הלאומיים עברה הכנסת הראשונה למשכנה הזמני ב"בית פרומין", מרחק כמה מאות מטרים
די לזכור שבאותה שנה, 1949, שלקראת סיומה נכנסו הכנסת והממשלה לבניין המוסדות, עבדו המוסדות עצמם בקצב אינטנסיבי ביותר. כך, לדוגמה, טיפלו מחלקות העלייה והקליטה של הסוכנות היהודית ב-240 אלף עולים, בהבאתם לארץ, בקבלתם כאן, בשיכונם ובתעסוקתם. זו הייתה, אגב, שנת השיא של כל הזמנים בעלייה לארץ. מחלקת ההתיישבות של הסוכנות הקימה בשנה זו 116 יישובים חדשים – אף זה שיא של כל הזמנים לשנה אחת. אין ֵּת ַמ ּה אפוא שכל הצדדים חשו בלחץ מתמיד. חברי הכנסת ועוזריהם זכרו את התנאים הנוחים שהיו להם בתל- אביב ורבים מהם קבלו על הצפיפות בבניין הירושלמי. המסקנה שלהם הייתה שיש למהר ולחפש מקום מתאים יותר לכנסת. לאחר דיונים וחיפושים נבחר ״בית פרומין״ שברחוב המלך ג'ורג', במרכז ירושלים ממש. בתוך חודש אחד
הוכשר הבניין לתפקידו, ובכל פרסום והצהרה בעת ההיא צוין והודגש כי מדובר באכסניית ארעי.
168
168


   168   169   170   171   172