Page 186 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 186

... והזוכה השנה – בית הספר בראשון לציון
"חג הדגל"
"מועצת המורים למען הקרן הקימת" הוקמה בשנות העשרים כדי לסייע לקרן הלאומית באיסוף כספים בבתי הספר בארץ ובד בבד לסייע לבתי הספר בהכנת תוכניות לימודים המדגישות נושאים לאומיים כמו גאולת אדמות, ייעור ופיתוח אזורים מרוחקים. כל הפעילות הזאת נעשתה בהתנדבות מלאה.
אחד ממפעליה הידועים של האגודה היה "חג הדגל" שנחוג מדי שנה בחצר בית המוסדות הלאומיים בירושלים. בתי הספר בארץ התחרו ביניהם מדי שנה מי מהם יתרום יותר כסף לקק"ל, באמצעות הקופסה הכחולה. בית הספר המצטיין הוזמן לקבל בחג הסוכות את "דגל ירושלים" לציון פועלו.
טקסים אלה נערכו החל מ-1933 ומשכו מאות ולעיתים אף אלפים מבתי ספר בארץ בכלל ומירושלים בפרט. העיתונים התחרו זה בזה בתיאור נלבב של הטקסים. הנה דוגמה מעיתון "הארץ" בשנת 1935:
184
184
   184   185   186   187   188