Page 261 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 261

תוצאות ההתחרות לבניין משרדי המוסדות הציוניים בירושלים
חבר השופטים שנתמנו לבחירת התוכניות המתאימה ביותר לבניין משרדי המוסדות הציוניים גמר את עבודתו. התוצאות נתפרסמו בישיבה שהתקיימה בבית הספר "בצלאל". בישיבה זו השתתפו: בתור יושב ראש ה' קיש מטעם ההנהלה הציונית, השופטים – פרופ' י. פרנק, ה' חייקין, הד"ר ריגר ונציגים של הקהק"ל וקרן היסוד.
השופטים מסרו דו"ח מפורט על ההתחרות. מתפקידה היה לקבלת תוכנית כללית שתשמש יסוד לבניין העתיד מבלי להיכנס לכל פרטי פרטיו של הבניין. נתקבלו 36 תוכניות טובות ממינים שונים. התחרות זו יכולה לשמש דוגמא בתור שיטה לקבלת תוכניות מתאימות בשביל עבודות ממין זה. הדו"ח מדגיש את העיקרים שעליהם ביססו השופטים את חוות דעתם בנוגע לחלוקת הפרסים. חבר השופטים קיבל את החלטותיו פה אחד. הדו"ח של השופטים נתקבל מצד
כל המשתתפים בישיבה.
אחרי כן נפתחו המעטפות שעליהן סומנו המספרים של התוכניות שזכו בפרסים. קיבלו פרסים: ה' א. רטנר – פרס ראשון בן 75 לא"י; ה' ל. קרקויאר – פרס שני בן 70 לא"י; ה' ב. קוצ'ינסקי – פרס שלישי בן 65 לא"י; ה' ר. קויפמן – פרס רביעי בן 50 לא"י; וה' וילהלם הקר, פרס חמישי בן 34 לא"י. ארבעת הזוכים האחרונים הם מירושלים.
המעטפות הנשארות לא נפתחו, ונקבע אופן חלוקת התשלומים בעד שאר התוכניות בסך 386 לא"י לפי הציונים שניתנו לכל התוכניות.
ה' קיש נעל את הישיבה בדברים האלה: "חושבני שזהו מאורע חשוב בתולדות התפתחותם של המוסדות הציוניים בבית הלאומי שלנו. הפעם הראשונה שהתקיימה התחרות מאורגנת כראוי וחופשית לכל האדריכלים בארץ. השגנו חבר של שופטים בני סמכא ומומחים במקצועם והריני מצרף דעתי לדעת השופטים שהתוכניות שנתקבלו בהתחרות עומדות על מדרגה רצויה. ובהביעי בזה לחבר את השופטים את תודתנו בשם ההסתדרות הציונית בעד עמלם הרב שהשקיעו בעבודתם זו, הריני נוטל לעצמי את הרשות להוסיף כי הדו"ח שהוקרא לפנינו ישמש בלי ספק כתעודה חשובה גם להוצאת הבניין העתיד אל הפועל וגם כדוגמא כיצד צריך לארגן ולסדר התחרות תכליתית ורצויה מעין זו. תודה מיוחדת ניתנת לפרופ' פרנק, שבא לארץ מווינה בכדי להשתתף בעבודת השופטים בהתחרות. תקוותי חזקה שהבניינים העתידים אשר בתוכניתם בחרנו עכשיו ימלאו תפקיד חשוב בחיינו. הלאומיים. ותודה לקהק"ל ששימשה גורם חשוב במילוי תפקיד זה שחסרונו מורגש אצלנו זה מזמן: להקים בנייני משרדים מתאימים למוסדות הלאומיים בארץ. ברכתנו לקהק"ל שעל ידה נתגלגלה זכות זו".
"דואר היום", 25 באוגוסט 1928
תערוכת תוכניות
אתמול נפתחה באולם הטכניון מטעם הנהלת הטכניון ואגודת האינג'נרים והארכיטקטים תערוכת התוכניות לבניין בית המוסדות הלאומיים בירושלים. התערוכה תהיה פתוחה במשך כל השבוע.
"הארץ", 31 באוגוסט 1928
259   259   260   261   262   263