Page 262 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 262

שאלה גלויה
ליו"ר הדירקטוריון של קרן הקיימת לישראל ולמנהל קרן היסוד בארץ ישראל. כפי שקראנו בעיתונים הייתה ביום א' דחול המועד פסח חגיגת הנחת אבן היסוד לבניין בית הקרן הקימת ושאר המוסדות הלאומיים שלנו. לחגיגה הוזמנו ב"כ כל הסיעות והמפלגות בא"י. מרכז התאחדות התימנים לא קיבל הזמנה ככל ההסתדרויות. ביום ד' דחוהמ"פ נערכה פגישה חגיגית מטעם הוועד הארצי של קרן היסוד באולם התערוכה עם אורחים חשובים מחו"ל. שוב לא הוזמנו ב"כ התאחדות התימנים בא"י. והשאלה נשאלת: מה נפלינו? מה הסיבה? האם התביישתם בזה שהאורחים מחו"ל ימצאו בתוככם אנשים שזופי עור! או אולי פחדתם, פן ב"כ התאחדות התימנים יספרו לאורחים מחו"ל על העוול הנעשה לתימנים בביתכם הלאומי? הנהגה זו רק תוסיף דף שחור בין מאות הדפים שנחרתו במשך עשרות השנים האחרונות של יחסכם המרעים לתימנים. אבל מעשיכם אלה לא יפילו את רוחנו, וצעוד נצעד קדימה לשם בניין הארץ.
ז. גלוסקא
יו"ר התאחדות התימנים בא"י
"דואר היום", 8 במאי 1929
"חדר הרצל" בבניין הקרן הקיימת
הלשכה הראשית של הקרן הקימת מודיעה: בבניין הלשכה הראשית של הקרן בירושלים סודר חדר העבודה של ד"ר הרצל, שבו מוצגים כמה רהיטים, ביניהם השולחן שעליו כתב הרצל את "מדינת היהודים", תכשיטים, אותות כבוד ודברי זכרון שונים של המנהיג. הפתיחה הרשמית של "חדר הרצל" תתקיים בכ' בתמוז ב-4 אחה"צ, בנשיאותו של ה. שטרוק, חבר הדירקטוריון של הקה"ק. ישתתפו קול' קיש מטעם הסוכנות היהודית וי. בן-צבי מטעם הוועד הלאומי וכן באי כוח המוסדות הלאומיים בארץ. החל מכ' בתמוז יהיה "חדר הרצל" פתוח למבקרים לעתים קבועות, שעליהן תפורסם הודעה בקרוב.
"דבר", 1 ביולי 1931
לאדריכל בית קרן היסוד – בקשה
בקשה קטנה, אבל טוב שתתקבל בשעתה. בין כל חדרי הבית – הם יהיו, ודאי, לא מעטים – אנא לייחד חדר אחד קטן ל... הועד המקומי משל קרן היסוד בירושלים, למען לא ייזקק לשלם, בעוד קיים הבית החדש, שכר דירה. כלומר, למען לא יקרה לוועד המקומי של קרן היסוד כמקרה הוועד המקומי של הקרן הקימת, אשר בכל החדרים הרבים של בית הקרן ברחביה, לא נמצא, נעבעך, עבורו חדר אחד והוא נאלץ עד היום הזה לדור בדירה אחרת. ובעד דירה,
ז. דויד, "דבר", 20 באוקטובר 1932
כרגיל, משלמים שכר דירה. לאמור, מוציאים כסף הקרן הקימת לשווא. אנא, הלא קטנה היא.
260
260

   260   261   262   263   264