Page 298 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 298

קבלת פנים לעולים חדשים בנתב"ג, יולי 2019. בשמאל התמונה יצחק הרצוג, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית; שלישי מימין: סאם גרונדוורג, היו"ר העולמי של קרן היסוד. מימין: יעקב חגואל, מ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
לאחר שהעבירה את האחריות לפיתוח ולניהול המדינה לממשלה הריבונית של המדינה החדשה התמקדה הסוכנות באתגר חסר תקדים בהיסטוריה של המין האנושי: קליטה של מיליוני פליטים ומהגרים מכל תפוצות העולם לתוך החברה הישראלית, תוך הכפלה של האוכלוסייה המקומית בפרק זמן של שלוש שנים וחצי ואחר כך מדי כמה שנים שוב ושוב. בעשור האחרון מתמקדת הסוכנות היהודית באתגר דרמטי לא פחות מאלו שקדמו לו: הבטחת עתידו של
עם יהודי מאוחד ומלוכד סביב ישראל כמולדתו הנצחית.
מגמות חברתיות, כלכליות ודמוגרפיות המסתמנות בשנים האחרונות מאיימות על החזון בדבר עם יהודי מאוחד. אלו כוללות, בין היתר, פיצול ופילוג בקרב העם היהודי המתבטאים במתח גובר והולך בין קהילות ברחבי העולם היהודי סביב סוגיות דוגמת פלורליזם יהודי, נישואים בין-דתיים והשאלה מי נחשב ליהודי; ניכור גובר כלפי ישראל מצד צעירים פרוגרסיביים בארצות הברית ובקהילות אחרות ברחבי העולם, שמחליף את התמיכה הבלתי מסויגת בישראל בביקורת גוברת על התנהלותה ולעיתים אף את ההצדקה לעצם קיומה; שינויים בין-דוריים הנובעים מדפוסי הפעולה וההתנהגות של דור שנות האלפיים, "דור המילניום", המסתייג משייכות למוסדות קהילתיים וממעורבות בתפקידי הנהגה בקהילה; שינויים דרמטיים בנוף הקהילות היהודיות ברחבי העולם, המתבטאים מחד גיסא בדעיכה איטית של קהילות ותיקות ומאידך גיסא בצמיחה של קהילות חדשות ומתחדשות ושל קבוצות המבקשות להצטרף אלהעםהיהודי;ולבסוף,מגמהמטרידהביותרשל ִהְּתַרּבּותגילוייהאנטישמיותוהאנטי-ציוניותברחביהעולםכולו
כמעט – תופעה המחלחלת כיום גם למרכז הפוליטי ולמוסדות פוליטיים.
כל אלו עושים את הבטחת עתידו של עם יהודי מאוחד למשימה מורכבת וקשה במיוחד, דווקא כיום. כדי להתמודד עם האתגר מפעילה הסוכנות היהודית אסטרטגיות ייחודיות במגוון רחב של שדות פעילות ובהיקף של קרוב ל-400 מיליון דולרים מדי שנה. אסטרטגיות אלה פועלות יחדיו לייצר מענה הוליסטי בקהילות שונות ובאזורים שונים בהתאם למאפיינים הייחודיים להם. היקף הפעילות של הסוכנות היהודית ממצב אותה כארגון ללא מטרת רווח הגדול ביותר בעולם היהודי, והיא מחזיקה בתשתית גלובלית המורכבת מנציגות ארגונית קבועה ומתוכניות והתערבויות ייעודיות
במאות קהילות יהודיות ברחבי העולם ובישראל.
296
296


   296   297   298   299   300