Page 300 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 300

טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה נערך מדי שנה בכיכר שלפני בית המוסדות הלאומיים
ומשתתפים בתוכניות מפגש ודיאלוג ביניהם. בתוכניות אלה משתתפים 30 אלף תלמידים ו-1,800 מורים ב-700 בתי ספר בישראל ובחו"ל, המתקשרים זה עם זה על בסיס קבוע במסגרת תוכנית בית ספרית. זאת ועוד. יותר מ-1,600 צעיריםישראלייםיוצאיםלהדרכהבמחנותיהודייםבחו"ל ויותרמ-400שליחיםבתוכניותארוכותטווחיוצאיםמידי שנה לעשרות קהילות יהודיות ברחבי העולם ומביאים את דברה של ישראל למחנות, לקמפוסים, לתנועות הנוער,
למרכזים ולמוסדות הקהילה.
האסטרטגיה המנחה את השליחות היא דו-כיוונית: חוויית השליחות חושפת את אותם שליחים לחיים יהודיים מחוץ לישראל ועם שובם לחברה הישראלית בוחרים רבים מהם להמשיך את שליחותם באמצעות הבאת קולה והווייתה של יהדות התפוצות לישראל. במסגרת פלטפורמת החוויות בישראל יותר מ-70 אלף צעירים יהודים מכל רחבי העולם
מגיעים מדי שנה לארץ ולוקחים חלק בחוויה חינוכית טרנספורמטיבית הנמשכת בין עשרה ימים לשנה שלמה.
כ-80 אלף צעירים ברחבי העולם בוחרים להעמיק את הידע שלהם על ישראל במסגרת תוכניות שונות של הסוכנות היהודית. יש תוכניות המופעלות בבתי ספר, דוגמת חפציב"ה בחבר המדינות לשעבר, ובה משתתפים מ-11 אלף תלמידים בתוכנית לימוד על ישראל. אחרים משתתפים ביוזמות Grassroots בגרמניה, שבהן קרוב ל-3,000 סטודנטים יוזמים פרויקטים חדשניים על ישראל. עבודת הסוכנות בתחום זה מתמקדת גם בחיבור הציבור הישראלי לאחיו ולאחיותיו בתפוצות, לחיזוק היכרותו עם מגוון הביטויים של חיים יהודיים בקהילות ולחיזוק הזיקה והמחויבות
298
298   298   299   300   301   302