Page 107 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 107

עשרה מתוך חמישה עשר הצמים:
שורה ראשונה: גולדה מאירסון, דוד רמז, ורנר סנטור, יהודית שמחונית. שורה שנייה: ישראל גורפינקל (גורי), יצחק ורפל (רפאל), נחום ניר, זלמן רובשוב (שזר). שורה שלישית: יעקב ריפתין, זלמן אהרונוביץ' (ארן)
ובינתיים, משלחות מכל פינות הארץ הגיעו ביחד ולחוד לבניין המוסדות הלאומיים בירושלים, ובפי אנשיהן רק בקשה אחת: להיפגש עם השובתים, ללחוץ את ידיהם ולחזקם. מפאת הלחץ הורשו רק נציגים של כמה משלחות להיכנס אל הבניין, וברחבה הגדולה שלפניו היו בכל אותם ימים, דרך קבע, מאות רבות של צעירים ומבוגרים ששרו שירי מולדת
והעפלה ולעיתים יצאו בריקודי הורה.
יחס מיוחד ניתן לחנה רובינא, "הגברת הראשונה של התיאטרון בארץ", והיא הוזמנה לשוחח עם השובתים. היא הקדישה דקות ארוכות לשיחה עם שלוש הנשים השובתות: גולדה מאירסון, אלישבע וורמן-סנפר ויהודית שמחונית. העיתון "הבוקר" תיאר את מצעד המשלחות, סיפר על כמה מהן וסיכם: "משלחות לאין קץ עולות ירושלימה".
105

   105   106   107   108   109