Page 136 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 136

בן-גוריון ולוחמי ה"הגנה" בסדר פסח במחנה צבאי בירושלים
כפי שצוין, הפעילות המדינית והביטחונית התנהלה ברובה בתל-אביב. מי נשאר אפוא בירושלים ופקד כמעט מדי יום את המשרדים בבית המוסדות הלאומיים? העובדים הקבועים בוודאי, ולצידם כמה מראשי הסוכנות והוועד הלאומי: יצחק בן-צבי, יצחק גרינבוים, הרב פישמן-מימון ואליהו דובקין. חבר הנהלה אחר, ברנרד ג'וזף (דב יוסף), שמונה למושל הצבאי של ירושלים היהודית, לא יכול היה להתפנות לעבודתו בסוכנות היהודית. חברים אחרים בהנהלת הסוכנות נעדרו מהעיר או מהארץ, ובהם משה שרתוק, ראש המחלקה המדינית, שישב דרך קבע בניו יורק וליווה את הדיונים באו"ם, וגולדה מאירסון, מחליפתו, שיצאה לביקור ממושך בארצות הברית כדי לקדם מגבית חירום לטובת היישוב ולחימתו. ראש מחלקת הכספים, אליעזר קפלן, ישב גם הוא רוב הזמן בתל-אביב. חבר הנהלה אחר, משה
סנה, התפטר בראשית המלחמה.
מבין חברי ההנהלה בירושלים סמך בן-גוריון בעיקר על שניים: דב יוסף ואליהו דובקין, אלא שדב יוסף מונה כאמור למושל הצבאי, ורוב העול הוטל על דובקין. כמעט מדי יום מאז שנת 1935, להוציא גיחות לחו"ל, צעד דובקין מביתו במעונות עובדים ברחביה אל בית המוסדות.
134
134

   134   135   136   137   138