Page 151 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 151

אורה הרצוג, שנישאה לחיים הרצוג, בנו של הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג פחות משנה לפני כן, הגיעה לבניין לביקור לא מתוכנן. בעלה – עובד קבוע בבניין בתוקף תפקידו – אף לא ידע על כך. היא באה בלוויית ד"ר אהרן קצ'לסקי (קציר), שהקים באותה תקופה את חמ"ד – חיל המדע של ה"הגנה", שעוד מעט תהיה לצה"ל. כתב הרצוג בזיכרונותיו: "לא ידעתי שהיא נדברה להיפגש באותו יום עם ליאו כהן, המזכיר המדיני של הסוכנות. ליאו ישב לעת ההיא בחדרה של גולדה מאיר, בדיוק מעל לכניסה לבניין. משרדי שלי היה בהמשך המסדרון". לפתע נשמעה "התפוצצות כבירה", כפי שזכר אותה חיים הרצוג, "והעולם מסביב השחיר. לרגע קט לא ידעתי מה קורה לי. כשהתאוששתי ופתחתי את הדלת פרץ פנימה ענן כבד של אבק. בהדרגה החלו דמויות רפאים לגשש את דרכן אל
מחוץ להריסות. בכל מקום נראה דם". הרצוג תיאר את הזוועה שראה במו עיניו:
ראובן שילוח נפצע בלחיו (ומכאן ואילך היה מעוטר בצלקת); ממצחו של אליהו ששון, לימים שר הדואר ושר המשטרה, ניגר דם; גרשון אבנר, לימים מזכיר הממשלה, ששהה במשרד סמוך, היה מכוסה בדם ומשולל כושר ראייה בשל רסיסי הזכוכית שחדרו לעיניו.
אבל מבחינתו של הרצוג, שלא נפגע – הרע מכל עוד היה לפניו. הוא פרץ למסדרון וראה את רעייתו אורה שוכבת על הרצפה, בתוך ההריסות, פצועה וזבת דם. "מה אתה עושה כאן" צעקה – והתעלפה. בסיועו של אהרן קציר נשא אותה הרצוג אל אמבולנס שהמתין בחוץ. האמבולנס יצא ממגרש החניה של הבניין ונהגו הפעיל את צופריו ומיהר
לבית החולים "ביקור חולים", מרחק של כקילומטר מבניין המוסדות הלאומיים.
אורה הרצוג נפגעה קשה וחייה היו בסכנה. היא שהתה בבית החולים כחודשיים ובראשה נותרו צלקות רבות, כתוצאה מרסיסים רבים.
שלושה מפצועי הפיגוע: מימין לשמאל: וולטר איתן, גרשון אבנר, אורה הרצוג (תצלום מאוחר)
פעולות החילוץ נמשכו שעות. גם לאחר שהנפגעים טופלו במקום ורבים הועברו לבתי חולים, המשיכו חוליות של סורקים לעבור חדר אחר חדר בבניין הגדול – ומדובר היה במאות חדרים. הסורקים חיפשו אחר נפגעים שאולי לא נוצר איתם קשר לפני כן, וערכו אומדן ראשון של הנזקים.
כל כוחות ההצלה והחילוץ של ירושלים היהודית חשו למקום. יחידת חילוץ של חיל ההנדסה הבריטי הציעה את עזרתה, אך זו נדחתה באדיבות. היחסים עם הבריטים, שבתוך חודשיים עמדו לסיים את שלטונם בארץ, היו אז בשפל המדרגה, והאחראים במקום סברו שיש להם די כוחות לטיפול בכל הנושאים.
149

   149   150   151   152   153