Page 197 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 197

"אנו ח"י משפחות דתיות מגרוזיה מבקשים מכם לעזור לנו לצאת לישראל"
השלטונות הסובייטיים ניסו לאחוז את החבל משני קצותיו. הם עשו מאמצים שהיהודים לא יעלו לישראל ובה בעת אישרו את עלייתם של מאות "עושי צרות". הגבלת יציאתם של היהודים נחשפה ברעש גדול בעקבות מכתב אמיץ במיוחד שכתבו 18 משפחות יהודיות מגרוזיה (גיאורגיה) ונשלח באוגוסט 1969 אל הוועדה לזכויות האדם של האו"ם.
במכתב, שהוברח על ידי "תייר" יהודי מנורבגיה שהשתתף בפרויקט של אריה קרול, נכתב כך:
אנו ח"י משפחות יהודיות דתיות מגרוזיה מבקשים מכם לעזור לנו לצאת לישראל. כל אחד מאיתנו הוזמן על ידי קרוב משפחה בישראל. כל אחד מאיתנו קיבל במוסדות הסובייטיים המוסמכים את הטפסים הנחוצים ומילא אותם. לכל אחד מאיתנו ניתנו הבטחות בעל פה כי לא יניחו מכשולים בדרך ליציאתו. כל אחד מאיתנו המתין יום אחר יום לקבלת היתר היציאה, מכר את רכושו והשתחרר ממקום עבודתו. אולם עברו כבר חודשים רבים, ואצל רבים – שנים, ואילו ליציאה לא ניתן לנו היתר. שלחנו מאות מכתבים ומברקים – והם נעלמו כדמעות בחולות המדבר. אל אוזנינו מגיעים דברי סירוב קצרים בעל פה, אך אין אנו רואים תשובות בכתב. אנו מחכים משום שאנו מאמינים. לא שכחנו את ירושלים וידינו נחוצות לה. אנחנו נחכה חודשים ושנים, ואם יידרש – כל חיינו, אך לא נחזור בנו מאמונתנו ותקוותנו. אנו מאמינים: תפילותינו הגיעו אל האלוהים. אנחנו יודעים: קריאותינו הגיעו אל בני האדם. שכן אין אנו דורשים
הרבה – רק שיניחו לנו לצאת אל ארץ אבותינו.
חתימות 18 המשפחות מגרוזיה בסיום מכתבן
195
   195   196   197   198   199