Page 200 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 200

כרזה של הפגנת סטודנטים למען פתיחת שערי ברית המועצות – אחת מרבות שנערכו עד שלהי שנות השמונים
שביתת הרעב בכותל המערבי, 1969
הסוכנות מרדכי בר-און קרא "להעניק אזרחות ישראלית לכל נשפטי לנינגרד". ראש עליית הנוער יוסף קלרמן הכריז כי "חניכי עליית הנוער בכל המוסדות יקיימו פעולות הזדהות עם הנידונים". בעידוד ההסתדרות הציונית וביוזמת רשויות מקומיות נערכו בערים שונות
בארץ עצרות מיוחדות ונטלו בהן חלק עשרות אלפי ישראלים.
מבצע חטיפתו של המטוס – לכאורה – נכשל, אולם בדיעבד התברר כי הוא הצליח מעל ומעבר למשוער וכי בעקבותיו הושגו שתי מטרות חשובות: ראשית, השלטונות הסובייטיים הגדילו בהרבה את מספר היתרי העלייה לישראל. בשלוש השנים 1968–1970 הם התירו רק ל-4,000 יהודים לעלות ארצה (ב-1968 ל-230; ב-1969 ל-3,000 וב-1970 ל-1,000). לעומת זאת, בשלוש השנים שאחרי "משפטי לנינגרד", כלומר בשנים 1971–1973, הם התירו לכ-78 אלף יהודים לעלות ארצה (ב-1971 – ל-13 אלף; ב-1972 – ל-31,600; ב-1973 – ל-33,300). שנית, הכול נוכחו לדעת כי ברית המועצות אינה עמידה
בפני לחצים בין-לאומיים חזקים.
198
198   198   199   200   201   202