Page 215 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 215

אליהו דובקין, ראש מחלקת העלייה בהנהלת הסוכנות היהודית, ומי שכונה ״שר העלייה של המדינה שבדרך״ מקבל את "ילדי טהרן" בהגיעם ארצה, 1943
במחלקתהעלייהעסקולארקבעלייהה"חוקית",באמצעותהסרטיפיקטיםשהעמידוהבריטיםלרשותהשלהסוכנות היהודית. אף נושאי ההעפלה וה"בריחה" העסיקו את דובקין כל העת - ערב מלחמת העולם השנייה ובמהלכה, וביתר שאת בשנות המאבק ערב הקמת המדינה. אין ֵּת ַמ ּה שכאשר הלך לעולמו ב-1976 ונערך לו טקס אשכבה בחצר בית
המוסדות הלאומיים הגיעו רבים מפעילי ההעפלה וה"בריחה" ללוותו בדרכו האחרונה.
כתב סתרים במחלקה המדינית
תפקידה של המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, שאפשר להגדירה כ"אימא של משרד החוץ" היה ליזום ולשמר את הקשרים עם ממשלת המנדט, ממשלת בריטניה, מדינות זרות, ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב. בראש המחלקה עמד משה שרתוק (לימים שרת), שכיהן בתפקיד זה 15 שנה, מ-1933 עד קום המדינה ב-1948. אין קץ מכתבים ומברקים יצאו ממשרדה של המחלקה בבית המוסדות בירושלים מדי שבוע. רובם גלויים וחלקם מוצפנים. להלן דוגמה למכתב מוצפן ששיגר ראש המחלקה שרתוק ליו״ר הנהלת הסוכנות היהודית דוד בן-גוריון, ששהה בקיץ
1937 בלונדון.
הימים, ערב פרסום מסקנות "ועדת פיל" שמונתה על ידי ממשלת בריטניה לבדוק את סיבות פרוץ "המרד הערבי" בארץ ישראל ולהציע פתרון לתסבוכת המתמשכת בארץ הקודש. כידוע, הוועדה הציעה לראשונה תוכנית חלוקה,
213   213   214   215   216   217