Page 221 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 221

ואז הוא גילה אגוז קשה. התנועה העולמית של ״אגודת ישראל״ הייתה מחוץ למסגרת ההסתדרות הציונית והיא הודיעה על כוונתה להופיע בפני הוועדה. מי שעקב אחרי הנעשה בתנועה חרדית זו גילה כי מתנהל בתוכה ויכוח נוקב בשאלה אם עליה להופיע בנפרד, או לחבור להנהלת הסוכנות שתייצג גם אותה. תחילה נראה היה ש״אגודת ישראל״ מתעקשת להופיע בנפרד, אך קולות שונים מתוכה ובסביבתה לחצו שלא לעשות זאת. כך עשה הפלג של ״פועלי
אגודת ישראל״ וגם צעירי התנועה תמכו בהליכה משותפת.
בן-גוריון, ועימו שליחים מטעמו – חברי הנהלת הסוכנות היהודית הרב י״ל פישמן (״המזרחי״), משה שפירא (״הפועל המזרחי״) וגולדה מאירסון (מפא״י) – יצרו קשר ישיר עם ראשי ה״אגודה״ ועשו מאמצים להניאם מהליכה נפרדת. בחודשים מאי ויוני אפשר היה לראות אישים חרדיים מגיעים פעם אחר פעם לבית המוסדות, ורבים מהעובדים תהו למעשיהם במקום. רק לימים הם הבינו מה קרה בדיוק. מתברר שה״אגודה״ נתרצתה לוותר על הופעה נפרדת אם יובטחו לה פתרונות בנושאי דת במדינה לכשתוקם. בן-גוריון נענה לה וביום ראשון, 19 ביוני 1947, שוגר מכתב מטעם
הנהלת הסוכנות היהודית אל ההנהלה העולמית של הסתדרות ״אגודת ישראל״ וזה נוסחו:
הנהלת הסוכנות שמעה מפי היושב ראש שלה על מבוקשכם בדבר הבטחת עניין האישות, השבת, החינוך והכשרות במדינה היהודית לכשתקום בימינו. כפי שמסר לכם יו״ר ההנהלה, אין הנהלת הסוכנות, או שום גוף אחר בארץ, מוסמכים לקבוע מראש את חוקת המדינה היהודית לכשתיווסד. הקמת המדינה זקוקה לאישור האו״ם, וזה לא ייתכן אם לא יובטח חופש המצפון במדינה לכל אזרחיה ולא יהיה ברור שאין הכוונה למדינה תיאוקרטית [בשלטון הדת]. במדינה היהודית יהיו גם אזרחים לא יהודים – נוצרים ומוסלמים, וברור שמן ההכרח יהיה להבטיח מראש שוויון זכויות מלא לכל האזרחים, והיעדר כפייה או אפליה בענייני דת או בעניינים אחרים. שמענו ברצון, שאתם מבינים שאין שום גוף מוסמך לקבוע למפרע חוקת המדינה, ושהמדינה תהיה בתחומים מסוימים בת חורין לקבוע את חוקתה ומשטרה לפי רצון אזרחיה. יחד עם זאת מעריכה ההנהלה את תביעותיכם, והיא יודעת שאלה הם דברים המדאיגים לא רק את חברי אגודת ישראל בלבד, אלא רבים משלומי אמוני ישראל שישנם במחנות הציוניים ומחוץ לכל מפלגה, והיא מתייחסת בהבנה גמורה לתביעותיכם, שהנהלת הסוכנות תודיע לכם מהי עמדתה היא בשאלות שהצגתם, ומה היא מוכנה לעשות במידה שהשפעתה והכרעתה מגעת, למען מלא את מבוקשכם בשאלות הנזכרות. הנהלת הסוכנות מילאה את ידי החתומים מטה לנסח את עמדתה בשאלות אשר נקבתם בשיחה [המוקדמת עם בן-גוריון], והרינו מודיעים לכם בזאת את עמדת הנהלת הסוכנות: א. שבת. ברור שיום המנוחה החוקי במדינת היהודית יהיה יום השבת, כמובן תוך מתן רשות לנוצרים ולבעלי
דת אחרת לשבות ביום החג השבועי שלהם. ב. כשרות. יש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למען הבטיח, שבכל מטבח ממלכתי המכוון ליהודים יהיה
מאכל כשר. ג. אישות. כל חברי ההנהלה מעריכים את רצינות הבעיה וקשייה הגדולים, ומצד כל הגופים שהנהלת
הסוכנות מייצגת, ייעשה כל מה שאפשר לספק בנדון זה את הצורך העמוק של שלומי הדת, למנוע חלילה חלוקת בית ישראל לשניים.
ד. חינוך. תובטח אוטונומיה מלאה של כל זרם בחינוך (אגב, משטר זה קיים גם בהסתדרות הציונית ובכנסת ישראל עכשיו).
לא תהיה שום פגיעה מצד השלטון בהכרה הדתית ובמצפון הדתי של שום חלק בישראל. המדינה, כמובן, תקבע את המינימום של לימודי חובה – לשון עברית, היסטוריה, מדעים וכדומה, ותפקח על מילוי מינימום זה, אבל תיתן חופש מלא לכל זרם לנהל את החינוך לפי הכרתו ותתרחק מכל פגיעה במצפון הדתי.
בכבוד רב, בשם הנהלת הסוכנות היהודית
ד' בן-גוריון, הרב י״ל פישמן, י' גרינבוים
219


   219   220   221   222   223