Page 228 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 228

דני קיי ויצחק רוגוב מקרן היסוד, 1967
הייחוד העיקרי של המסע המוזיקלי האמור היה טמון במנצח התזמורת – השחקן והבדרן היהודי-אמריקני דני קיי, שהיה בעת ההיא כוכב ענק. קיי היה חובב מוזיקה מילדותו. הוא התיידד עם גדולי המנצחים של זמנו, ובהם ארתורו טוסקניני, ליווה אותם, למד מהם את סודות הניצוח וזכה לנצח בעצמו על כמה תזמורת בעלות מוניטין בין-לאומי כמו
הפילהרמונית של ניו יורק. לקרוא תווים לא ידע...
דניקייהיהגםידידגדולשלישראלוִהרבהלבקרולהופיעכאן.בעיקראהבאתצה״לואחריהניצחוןהגדולבמלחמת ששת הימים בא לארץ, הופיע בפני פצועים ושימח אלפים בהופעותיו. כשחזר לארצות הברית עלה בליבו רעיון: הוא ייקח את התזמורת הפילהרמונית הישראלית למסע סביב העולם, מסע שיעמוד בסימן הניצחון ויוכיח שישראל היא
לא רק צבא אלא גם תרבות ומוזיקה.
כדי לממש את רעיונו פנה לשגרירות ישראל בוושינגטון. זאת לא ידעה מה לעשות בהצעה המיוחדת הזאת והפנתה אותו למשרד החוץ בירושלים. גם שם לא ידעו איך להוציא את הרעיון אל הפועל וגלגלו את הכדור לסוכנות היהודית. יו״ר הנהלת הסוכנות בעת ההיא, אריה לייב פינקוס, היה איש מעשי ומפוכח. הוא העריך שאת התזמורת הפילהרמונית, החתומה על חוזי הופעות בארץ ובחו"ל למשך כמה שנים, לא יוכל לקבל. מדוע לא לפנות לתזמורת הגדנ״ע, שזכתה בשנים הקודמות לפרסים בין-לאומיים? הוא העביר את הכדור הלאה, לישראל גולדשטיין,
יו״ר קרן היסוד, ביודעו כי לקרן שלוחות בעשרות מדינות ברחבי העולם.
226
226


   226   227   228   229   230