Page 265 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 265

מושב אספת הנבחרים
היום סמוך ל-11 נפתח בירושלים באולם בית הנהלת הסוכנות המושב של אסיפת הנבחרים. ההשתתפות מועטה, כנראה בגלל הפרסום המועט שניתן לאסיפה ובגלל הרושם שהיא נועדה רק לעניינים פורמליים. בולטת השתתפות הרביזיוניסטים, שבאו כולם, בהם כאלה שבמשך כמה שנים הייתה אסיפת הנבחרים פסולה בעיניהם. ליד הבמה ישבו הרבנים הראשיים וחברי הנהלת הוועד הלאומי והנהלת הסוכנות. פתח י. בן-צבי בדברי אזכרה לחללי המאורעות. דבריו נשמעו על ידי הנאספים בעמידה. י. בן-צבי אמר: "במשך 21 חודשים שעברו מאז המושב הקודם נפלו עוד 87 קורבנות. ומראשית המאורעות נפלו 166 חברים וחברות של כנסת ישראל. יזכור עם ישראל את לוחמיו, שנפלו על מזבח המולדת והעם. כשם שאנו זוכרים ולא נשכח את קדושינו שנפלו בימי החשמונאים והחורבן ובר כוכבא, כן לא יימחה זכר הדורות הבאים קדושינו אלה שנפלו בדרך לגאולתו כעת". דברי אזכרה מיוחדים הקדיש בן-צבי לזכר חברי אסיפת הנבחרים משה בילינסון ויוסף אהרונוביץ', שנפטרו מאז המושב הקודם ולזכר ד"ר יוסף לוריא, מנהל מערכת החינוך של כנסת ישראל. אחרי זה פתח י. בן-צבי בסקירה קצרה על פעולת הוועד הלאומי.
"דבר", 2 במאי 1938
נפתח המכון לשליחים ציונים
במעמד קהל מוזמנים רב מראשי המוסדות הלאומיים וב"כ הסתדרויות הנוער נפתח אור ליום ו', באולם הגדול של בית הסוכנות היהודית בירושלים המכון להכשרת שליחים מיסודן של ההנהלה הציונית והלשכות הראשיות של קרן קימת וקרן היסוד. מר מ. אוסישקין פתח וסקר בנאומו, שנשמע מתוך הקשבה רבה, את ראשית פרשת השליחים, השד"רים והמגידים שעוררו באמונתם ובהתלהבותם הגדולה את תפוצות ישראל בגולה לקום ולעלות לארץ ישראל. "בשבילנו קופסת הקה"ק היא היורשת החוקית של קופסת ר' מאיר בעל הנס", אמר. "שימו לב לפרוטה הקטנה, היא היוצרת!" במסיבה שנערכה אח"כ נאם י. גרינבוים. למחרת פתח ד"ר רופין את שורת ההרצאות.
"דבר", 11 ביוני 1939
כנסת ישראל בארץ ישראל קוראת אל כל ממשלות בעלות הברית
"חושו לעצור את הטבח, עזרו להציל את שארית הפליטה, יהיו הילדים ראשונים להצלה. יינתן לחיילינו לנקום נקמת עמם ולהיאבק על שחרור בעולם ותקומתו במולדת"
רגשות הצער והזעם תוססים בימים אלה בלב כל אחד ביישוב העברי. ההאשמות והתביעות כלפי העולם וכלפי עצמנו, מצאו להם אתמול ביטוי של כבוד ושל תוקף פנימי רב במושב שהתכנס באולם בית הסוכנות בירושלים.
263

   263   264   265   266   267