Page 276 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 276

ראש המחלקה לחינוך כללי, מר הרכבי, מסר על פעילות המכון להכשרת מורים ע"ש גרינברג, שקלט מאז הקמתו למעלה מ-1,300 תלמידים מ-30 ארצות ובשלוש השנים האחרונות למדו בו 150 תלמיד. כיום יש לשתי המחלקות 300 מורים-שליחים. מר הרכבי מסר שיש שיתוף פעולה בין שתי המחלקות בכל הנוגע לפעולות החינוך בגולה.
"הצופה", 28 במאי 1968
פרש מהארכיון ולא מההיסטוריה
שלושים ואחת שנה ירד ההיסטוריון ד"ר ישראל קלויזנר יום יום אל מרתפי בניין המוסדות הלאומיים, שם שוכן הארכיון הציוני המרכזי. הוא עסק שם במסגרת עבודתו, תחילה במחיצתו של ד"ר גאורג הרליץ, אשר הלך השנה לעולמו, ואחר כך עם ד"ר אלכס ביין, מנהל הארכיון עתה וגנז המדינה – בעיקר באיסוף ארכיונים פרטיים, הנוגעים לתולדות
הציונות והיישוב. עובד הארכיון י. קלויזנר פרש מתפקידו, אך ההיסטוריון לא פרש מההיסטוריה, וממילא גם לא מהארכיון הציוני המרכזי שהיה סדנתו גם בחיבור ספריו החשובים על חיבת ציון ברומניה, על תולדות הציונות ברוסיה ועל האופוזיציה להרצל. נאחל לו כי יגשים עתה ביתר שאת את תוכניות המחקר שלו.
ג.ש., "על המשמר", 13 באוגוסט 1968
2,000 אישי המגבית יסיירו בישראל
למעלה מאלפיים מנהיגים של המגבית יבקרו בישראל בחודשים הקרובים, במסגרת של עשרות משלחות סקר, ויעמדו מקרוב על בעיותיה המרכזיות של ישראל. ביקוריהם של המנהיגים ייערכו בעקבות ההחלטה שהתגבשה בפגישות בין ראשי המגבית ובין שר האוצר זאב שרף ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית ל"א פינקוס, בדבר הצורך לקיים מגבית חירום גם בשנה הבאה. בעת ביקורם בארץ הם ייפגשו עם ראש הממשלה ושריה וראשי הסוכנות היהודית, יבקרו ביישובי עמק בית שאן ולאורך קווי הגבולות וילמדו את בעיות העלייה והקליטה.
"על המשמר", 26 בספטמבר 1968
הצעת תקציב הסוכנות ל-1972 – 645 מיליון דולר
צרכי הסוכנות היהודית יסתכמו בשנה התקציבית הבאה ב-645 מיליון דולר – על כך מסר אתמול ל. דולצין במליאת הסוכנות היהודית המתכנסת בירושלים. הצעת התקציב תועבר לרשות חבר הנאמנים המתכנס ביום חמישי. כן אישרה מליאת הסוכנות תוכנית של עליית הנוער, לפיה ייקלטו במסגרתה 4,600 חניכים נוסף על 8,000 הנערים המתחנכים במסגרת זו. המדובר בילדים ממשפחות מרובות ילדים וממשפחות עניות. 1,000 חניכים ייקלטו בקיבוצים, 2,100 במרכזי נוער ו-1,500 בפנימיות.
"דבר", 31 באוגוסט 1971
274
274

   274   275   276   277   278