Page 287 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 287

אוצרות עצומים של תיקים, מסמכים, תמונות ותעודות – מבט אל אחד ממחסני הארכיון הציוני בעת שהיה בבית המוסדות הלאומיים בירושלים
285

   285   286   287   288   289