Page 86 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 86

הנהלת הסוכנות היהודית בבית המוסדות הלאומיים, המחצית השנייה של שנות השלושים. מימין לשמאל: אליהו דובקין, משה שרתוק, אליעזר קפלן, ורנר סנטור, יצחק גרינבוים, דוד בן-גוריון (יו"ר ההנהלה), ארתור רופין, אמיל שמורק, הרב י"ל פישמן, משה שפירא
שלא כוועד הלאומי שבשנה הראשונה לקיום המדינה סיים את תפקידו, ממשיכה הסוכנות היהודית להתקיים ולפעול כל השנים, תוך תיאום עם מוסדות המדינה השונים.
בשנת 1948 הפכה "הממשלה שבדרך" לממשלת ישראל, ושלושת האישים המרכזיים בהנהלת הסוכנות היהודית עד להקמת המדינה היו לשלושת השרים הבכירים בממשלות ישראל הראשונות: דוד בן-גוריון – ראש הממשלה ושר הביטחון, משה שרת – שר החוץ, ואליעזר קפלן – שר האוצר.
חשיבות מיוחדת ייחס דוד בן-גוריון, היו"ר מאז 1935 לנושאי ביטחון ולקשר הדוק עם ארגון ה"הגנה". משלהי 1946 ואילך הוא תפקד, נוסף על היותו יו"ר הסוכנות היהודית, גם כ"שר הביטחון של המדינה שבדרך".
שלושה חודשים לאחר קום המדינה הוטל הטיפול בעלייה ובקליטתה על הסוכנות היהודית. הוועד הפועל הציוני, שהתכנס בעיצומם של קרבות תש"ח, קבע כי העלייה והקליטה אינן משימה ישראלית בלבד אלא ייעוד יהודי בין-לאומי, ושהסוכנות היהודית, בייצגה גם את היהודים בתפוצות, היא שתהיה ממונה על כך.
84
84
   84   85   86   87   88