Page 87 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 87

בעת מלחמת העולם השנייה התנדבו רבבות מאנשי היישוב לצבא הבריטי. לצד לשכות גיוס של ממשלת המנדט פעלו לשכות גיוס של הסוכנות היהודית
הממשלה והסוכנות היהודית הקימו ועדה משותפת לתיאום עמדות בנושאי עלייה וקליטה, ובשלהי 1952 חוקקה הכנסת את "חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, תשי"ג-1952". החוק קבע את מעמדה של הסוכנות היהודית, את תפקידיה ואת התיאום בינה לבין משרדי הממשלה השונים. בקיץ 1954 נחתמה, לפי סעיף 10 בחוק האמור, אמנה בין הממשלה לבין ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית, והוגדרו במדויק תחומי שיתופי הפעולה. סעיפי האמנה עסקו בארגון העלייה, בהשתתפות בקליטת העולים, בעליית הנוער, בהתיישבות חקלאית, ברכישת קרקעות ובהכשרתן בשיתוף קק"ל וקרן היסוד, בהשתתפות במפעלי פיתוח בארץ,
בעידוד השקעות הון פרטי בארץ, בסיוע למפעלי תרבות ולמוסדות חינוך גבוה ועוד.
בעקבות התפתחויות שחלו בעקבות מלחמת ששת הימים ב-1967 וגילויי הזדהות של יהודי התפוצות עם מדינת ישראל הוחלט להרחיב את המסגרת של הסוכנות היהודית. באוגוסט 1970 נחתם בירושלים הסכם לשינוי המבנה של הסוכנות, ובעקבותיו הופרדה ההסתדרות הציונית העולמית מהסוכנות היהודית. לאחר ההפרדה חתמה הממשלה
על שתי אמנות – האחת עם הסוכנות היהודית והאחרת עם ההסתדרות הציונית העולמית.
85

   85   86   87   88   89