Page 88 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 88

החתימה על האמנה החדשה עם הסוכנות היהודית נערכה רק בשנת 1979 והיא נכנסה לתוקפה רטרואקטיבית מיום 21 במאי 1971. בהשוואה לחוק משנת 1952 נוספו לתפקידי הסוכנות היהודית הנושאים האלה: מתן שירותי בריאות לעולים במסגרת קליטתם; הגדרה רחבה יותר של הסיוע למוסדות תרבות ומדע: אחזקה ותמיכה במוסדות חינוך, מדע, דת וספורט ובמוסדות למתן שירותים חברתיים; תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה ומכוני מחקר; טיפול
בזקנים, בבעלי כשירות מוגבלת, בנכים ובנזקקים אחרים; ועוד.
הסוכנות היהודית היא מוסד חובק עולם. מדובר בשותפות גלובלית בין שלושה גופים שונים: ההסתדרות הציונית העולמית(המרכיבה50%מהגופיםהִמנהלייםשלה),המגביתהמאוחדתלישראל(UIA)ואיחודהקהילותהיהודיות (UJC) -  , וקרן היסוד – 20%. הגופים הניהוליים של הסוכנות היהודית – העצרת, חבר הנאמנים וההנהלה – כוללים את חברי כל אחד מהארגונים המרכיבים אותה. ייצוג רחב זה מבטיח כי יהודים ברחבי העולם מקבלים
החלטות באופן קולקטיבי על תוכנית העבודה של הסוכנות בתיאום עם ממשלת ישראל.
פעולות רבות של הסוכנות היהודית מבוצעות בשיתוף פעולה עם גופים בארץ ובעולם, ובהם משרדי ממשלה בישראל, ממשלות זרות, גופים בין-לאומיים לא ממשלתיים, מועצות מקומיות ואזוריות בישראל, ארגוני מתנדבים בעולם ובארץ, קרנות פילנתרופיות, מוסדות להשכלה גבוהה וגורמים בקרב המגזר הפרטי.
הגופים המנהלים את הסוכנות היהודית הם העצרת, חבר הנאמנים וההנהלה. כל אחד מהם מורכב מנציגים של שלושת הגופים שנזכרו לעיל, לפי השיעורים שלהם, בהתאמה: 50%, 30% ו-20%. העצרת מתכנסת פעם בשנתיים לפחות, ותפקידיה כוללים קביעה של המדיניות של הסוכנות היהודית לשנים הקרובות, קבלת דיווחים מחבר
הנאמנים וההנהלה ומינוי ועדות מינויים לפקידים בכירים בארגון.
חבר הנאמנים מתכנס שלוש פעמים בשנה לפחות, והוא הגוף המרכזי לקביעת מדיניותה של הסוכנות היהודית. בין סמכויותיו: קביעה ושינוי של מספר המחלקות בסוכנות ושל תחומי אחריותן; מינוי ועדה קבועה לתקציב ולכספים; אישור התקציב השנתי; בחירת חברי הנהלה ומבקר. יו"ר חבר הנאמנים הוא גם חבר הנהלה. הנהלת הסוכנות היהודית מורכבת מ-24 חברים הנבחרים על ידי חבר הנאמנים. ההנהלה אחראית לניהול הפעולות השוטפות, והיא מוציאה אל הפועל את החלטות העצרת וחבר הנאמנים.
פעולותיה של הסוכנות היהודית כל השנים, ועד ימינו אלה, מושפעות מהצרכים של מדינת ישראל ושל הקהילות היהודיות ברחבי העולם. החזון שלה מתמצה במילים הקצרות הבאות: להבטיח שכל יהודי, באשר הוא שם, הוא חלק מהסיפור היהודי הכללי בדרך של חיבורו ליהודים אחרים ולמדינת ישראל. הסוכנות היהודית רואה כמשימתה העיקרית לחבר יהודים אלה לאלה, ולמדינת ישראל. זה תשעים שנה שהסוכנות פועלת בדרכים שונות ומגוונות. היא הייתה גורם מרכזי בהקמתה של מדינת ישראל, ומאז שקמה היא ממשיכה לסייע לה ולקשור אותה אל הקהילות היהודיות ברחבי העולם. היא רואה מתפקידה להביא את יהודי התפוצות להכיר את ישראל, ואת היהודים בישראל
להכיר את הקהילות היהודיות בעולם.
הסוכנות היהודיות מעלה תרומה גדולה לקיומן ולפיתוחן של הקהילות היהודיות בחמש יבשות – באמצעות חיזוק החינוך, התרבות והזהות היהודית. בישראל היא מסייעת בשורה של פעולות, ובהן חיזוק אוכלוסיות מוחלשות ועידוד פעילות חברתית. כבעבר, הסוכנות מסייעת ליהודים בתפוצות לעלות לישראל, ודי להזכיר כי מאז הקמתה היא הייתה גורם מרכזי בהעלאתם של כ-4 מיליון יהודים ארצה. ביוזמת הסוכנות פועלים ברחבי התפוצות בתי ספר ומחנות קיץ, נערכים מסעות של נוער יהודי לישראל ומתקיימות פגישות בינם ובין משלחות מחו"ל עם ישראלים. מדי שנה מגיעות הפעולות של הסוכנות היהודית למאות אלפי יהודים – ילדים, בני נוער ומבוגרים – בעשרות רבות
של מדינות.
86
86

   86   87   88   89   90