Page 90 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 90

הקונגרס בוחר את ההנהלה הציונית ואת חברי הוועד הפועל הציוני. ועד זה מתכנס אחת לשנה והוא המוסד הציוני הבכיר בין הקונגרסים. כן בוחר הקונגרס בנשיא בית הדין הציוני העליון, בפרקליט הצ"ע ובמבקר המוסדות הלאומיים.
לנציגי הצ"ע 50% מהתפקידים בגופי הממשל של הסוכנות היהודית: 259 מושבים בעצרת הסוכנות, 50 מושבים בחבר הנאמנים ו-13 מושבים בהנהלת הסוכנות היהודית.
להצ"ע שורה של מחלקות ייעודיות הפועלות בארץ וברחבי העולם. את הפעולה הציונית העיקרית בישראל מבצעת מטעמה "המועצה הציונית".
כרזה של ההסתדרות הציונית העולמית כוללת מילה אחת בלבד: "הביתה".
88
88

   88   89   90   91   92