Page 97 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 97

מבצע של הוועד הלאומי בשנות השלושים – "כופר היישוב" לביצור הספר והכפר
אישים בולטים בוועד הלאומי לתקופותיו. מימין לשמאל: מאיר דיזנגוף, דוד ילין, זאב ז׳בוטינסקי, יצחק בן-צבי, דוד רמז
בין שני הגופים שררו יחסי עבודה, אך גם מתחים. אחד הנושאים החשובים – חינוך – היה עד 1932 בידי הסוכנות היהודית, ואז הועבר לאחריות הוועד הלאומי.
בתחילה עמדו בראש הוועד הלאומי אנשי שם מהיישוב דוגמת מאיר דיזנגוף, דוד ילין וזאב ז'בוטינסקי, אך מאוחר יותר תפסו את מקומם אישים שייצגו מפלגות ותנועות. הידוע בהם היה יצחק בן-צבי, שכיהן שנים רבות כיו"ר הוועד הלאומי, ובשלוש השנים האחרונות של תקופת המנדט כנשיא הוועד. מי שהחליפו בתפקיד היו"ר היה דוד רמז. העובדה ששניהם היו ממפא"י, המפלגה הגדולה ששלטה בסוכנות היהודית, והיו"ר שלה היה דוד בן-גוריון, אף הוא
ממפא"י, הקלה על שני הגופים לנהל את היחסים ביניהם.
95

   95   96   97   98   99